திங்கள், 2 ஜூலை, 2012

மணிமன்ற 48 ஆவது ஆண்டுவிழா-திட்டம்


kzpkd;wk;-kufjts;sp mwf;fl;lis>
909> rz;Kfh efu;> khiyaPL> GJf;Nfhl;il-622003. Ngrp:9842455343
md;GilaPu;.
     tzf;fk;. ekJ kd;wj;jpd; nghJf;FOf;$l;lk; 10.06.2012 md;W kd;wj; jiytu;      jpU nghd;. ghyRg;gpukzpad; mtu;;fs; jiyikapy; eilngw;wJ. $l;lj;jpy;>kd;wj;jpd; 48 MtJ Mz;Ltpoh njhlu;ghf Kd;nkhopag;gl;l jPu;khdq;fspd; mbg;gilapy; fPo;f;fz;l KbTfs; nrOikahf;fg;gl;ld.
1. kd;wj;jpd; 48 MtJ Mz;L tpohtpid tUfpd;w 21.07.2012 rdpf;fpoik khiy 6.00kzpastpy; v];.tp.v]; kztuq;F my;yJ fhtyu; kd;wj;jpy; Kg;ngUk; tpohthf elj;JtJ.
2. tpohtpy; 2012 muRg; nghJj;Nju;tpy;> muR kw;Wk; muR cjtpngWk; gs;spfspy; 10>12 tFg;Gfspy; khtl;l mstpy; Kjy; %d;W ,lq;fisg; ngw;w khztu;fSf;Fk;> GJf;Nfhl;il efu vy;iyf;Fl;gl;l> muR kw;Wk; muR cjtp ngWk; gs;spfspd; 10>12 tFg;G Kjy; khztu;fSf;Fk; Kjy; khztu; tpUJ toq;FtJ.
3. tUtha; khtl;l mstpy; 10>12> tFg;G 2012 muRg;  nghJj;Nju;Tfspy; KOj;Nju;r;rp ngw;w muRg; gs;spfisg; ghuhl;LtJ.
4. rKjha Nkk;ghl;bw;fhd ,sk; rhjidahsu; (nre;J}uhd; nghwpapay; fy;Y}up khztu;;) ,e;jpa Ml;rpg;gzp (I.V.v];) Nju;tpy; jkpofmstpy; %d;whtjhfj; Nju;r;rp ngw;w jpU.fp.nre;jpy;uh[; MfpNahUf;F khztr; rhjidahsu; tpUJ toq;fpg; ghuhl;Lr; nra;jy;
5.tpohtpw;F> Kjy;khztu; tpUJ toq;f khtl;l cau;mYtyu;fisAk;> rpwe;j fy;tpahsu;fisAk;  khztr; rhjidahsu;fisg; ghuhl;l xU r%ftpayhiuAk>;  tho;j;Jiuf;fj; jpUthsu;fs; kU.,uhkjhR> tu;j;jff; fofj; jiytu; jpU rPD.rpd;dg;gh> cztf cupikahsu; rq;fj; jiytu; jpU rz;Kf godpag;gd; MfpNahiuAk;; miog;gJ
6.tpohr; nrytpdq;fis kufjts;sp mwf;fl;lisAld; kd;w cWg;gpdu;fs; gfpu;e;jspg;gJ.            7.tpohg; gzpf;FO tof;fk; Nghyr; nrayhw;WtJ.     nghd;.ghyRg;gpukzpad;                            nghd;.fUg;igah       jiytu;                                                                                                           epUthfp              
 cWg;gpdu;fs; jftYf;F

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக